Bilgi Toplum Hizmeti | Yatırımcı İlişkileri | Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM KANALLARI AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili

“Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Efeler/Aydın” adresinde mukim JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (“JANTSA” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla tesis girişinde paylaşmış olduğunuz ad, soy ad, e-posta adresi, adres, cep telefonu numarası tipindeki kimlik ve iletişim bilgileriniz;

  • Talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılabilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Şirket tarafından veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketi personeli tarafından otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebine dayalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ziyaret defterine işlenmesi yöntemiyle şahsen yapılacak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

Dilediğiniz zaman JANTSA’ya başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, http://www.jantsa.com.tr  adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 09630 Umurlu Efeler/Aydın” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak Jantsa@hs01.kep.tr veya info@jantsa.com.tr adresine iletebilirsiniz. JANTSA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular JANTSA tarafından reddedilecektir.

 

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.